SVHC-lista

Substances of Very High Concern – különös aggodalomra okot adó anyagok

A különösen nagy kockázatot jelentő, például rákkeltő anyagokat engedélyeztetni kell. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy csak engedély vagy mentesség birtokában hozhatók forgalomba és használhatóak fel azon anyagok, melyek szerepelnek a REACH rendelet[1] XIV. mellékletében. Ez tartalmazza az engedélyköteles anyagok listáját. E melléklet alapja az úgynevezett jelöltlista. Egy anyag akkor kerülhet fel a listára, ha teljesíti a REACH 57. cikkében megfogalmazott bármelyik kritériumot. 2010 októberéig 38 anyag került fel az ECHA oldalán is megtalálható[2] jelölt-listára, ám az Európai Bizottság 2012-ig további 106 anyag felvételének a lehetőségét jelentette be[3].

A REACH definíciója szerint azok a legveszélyesebb, úgynevezett „különös aggodalomra okot adó anyagok”, melyek:

  • rákot okoznak (karcinogének);
  • károsítják a DNS-ünket (mutagének);
  • károsítják a szaporítószerveket vagy a magzatot (reprotoxikusak);
  • nem bomlanak le a környezetben (perzisztensek), fölhalmozódnak a szervezetben (bioakkumulatívak), lehetséges mérgezőek (PBTk);
  • más módon, de ugyanannyira káros hatásúak, mint a fentiek (azaz az anyag egészségügyi kockázata, például endokrin rendszert károsító hatása, közel azonos súlyú a fentiekben felsorolt negatív hatásokkal).

A REACH definíciója szerinti „különös aggodalomra okot adó anyagok” mihamarabbi helyettesítése érdekében a skandináv független civil International Chemical Secretariat (ChemSec) létrehozta a S.I.N. (Substitute It Now – Helyettesítsd Most) listát[4], melyen jelenleg több mint 350 vegyület található. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) is felállította azon vegyi anyagok listáját[5], melyek a dolgozók és a fogyasztók egészségének védelme érdekében mihamarabb biztonságosabb anyagokkal helyettesítendők. A listán jelenleg több mint 400 vegyület található.


[1]A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

[3]EU guidance on SVHC authorisations agreed; ENDS Europe DAILY, 25 March 2010