Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

Új országos intézetként az 59/l997. (XII. 21.) NM (népjóléti miniszteri) rendelet előírása alapján, 1998. január 1-i hatállyal kezdte meg munkáját. Az intézet 2005. május 1-től a hazai elvárások mellett az EU Tanács, Bizottság és az EU különböző szervezetei által előírt és koordinált minta alapján látja el tevékenységét. Az EU elvárásainak megfelelően jött létre és tevékenykedik a REACH Nemzeti Kompetens Hatóság, a PIC Kompetens Kijelölt Hatóság, a GHS Nemzeti Kompetens Hatóság, valamint az intézet közreműködik más nemzeti/kompetens hatóság feladatainak ellátásában is (pl. részt vesz a biocid hatóanyagok felülvizsgálati munkaprogramjában). Az OKBI azon kevés országos intézetek közé sorolható, amelynek tevékenységét törvény, kormány és miniszteri rendeletek, valamint az EU Tanács és Bizottság által kijelölt irányelvek és rendeletek szabályozzák. A kémiai biztonság nemzeti és nemzetközi feltételeinek kialakítása koordinált és harmonizált joggyakorlatot követel, mivel a fejlődő, modern társadalmakban nő a kemizáció. Az OKBI feladata a kémiai biztonsággal, a toxikológiával, a veszélyes anyagok és készítmények kezelésével és a kockázatbecsléssel összefüggő feladat- és hatáskörök gyakorlása. Az OKBI közreműködik jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, meghatározza az új, vagy kevéssé ismert régi anyagok, készítmények veszélyességét, végzi azok toxikológiai szakvéleményezését, valamint a veszélyes anyagok kockázatbecslését, ehhez módszereket dolgoz ki, illetve adaptál. Az intézet toxikológiai tájékoztatást ad (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ETTSZ), nyilvántartja a veszélyes anyagokat és veszélyes készítményeket. Egyéb tevékenységei: tanácsadás toxikológiai és kémiai biztonsági kérdésekben, a veszélyes anyagok és készítmények veszélyességének meghatározása, toxikológiai szakvélemények készítése és emberi mérgezések adatainak gyűjtése és statisztikai feldolgozása. Az OKBI hatáskörébe tartozik még a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kezelésével összefüggésben való szakmai kapcsolatok kiépítése az Európai Unióval és az OECD-vel (IFCS, IPCS, UNEP Chemical, FAO, ILO, WHO). Valamint nemzetközi tudományos együttműködésben is részt vesz, közreműködik nemzetközi együttműködések eredményeinek, nemzetközi szervek ajánlásainak elemzésében, értékelésében, a hazai gyakorlatba való bevezetésében és az intézet a nemzetközi kémiai biztonsági szervezetek hazai kontakt pontjaként is működik.