Kislexikon beginning with K

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

K

Katabolizmus

Az élő szervezetek biokémiai reakciók során történő tápanyaglebontása.

Katalizátor

A kémiai reakciókat felgyorsító anyag, mely maga a kémiai reakció során nem kerül felhasználásra.

Kawasaki szindróma

Bőrkiütéssel, a nyirokcsomók duzzanatával, lázzal járó gyermekbetegség.

Keresztrezisztencia

Kémiailag hasonló vegyületek esetében az ellenálló képesség nem csak az adott hatóanyag ellen alakul ki a célszervezetek körében, hanem több hatóanyaggal, vagy esetleg az egész vegyületcsoporttal szemben.

Kockázat

Meghatározott körülmények között megvalósuló ágenssel/vegyi anyaggal összefüggésben az expozíció okozta káros hatások valószínűsége egy szervezetben vagy populációban.

Kockázatbecslés

Adott célszervezetre, vagy populációra (hatásviselő receptorra) vonatkozó kockázat számításának vagy becslésének folyamata, amihez hozzátartozik az adott ágens/vegyi anyag expozícióját kísérő bizonytalanságok azonosítása, figyelembe véve az ágens inherens jellemzőit, valamint a hatásviselő receptorok jellemzőit. A kockázatbecslés négy lépésből áll: a veszély azonosítása, a veszély jellemzése, expozícióbecslés és kockázatjellemzés.

Kockázatelemzés

A szervezetre, rendszerre vagy (al)populációra veszélyt jelentő expozíciós szituációk ellenőrzésének folyamata. A kockázatelemzés folyamata három összetevőből áll: kockázatbecslés, kockázatkezelés és kockázati kommunikáció.

Kockázatfelmérés

A hatásviselő receptort tényleges vagy előrejelzett expozíció következtében érő specifikus káros hatások valószínűségének számszerűsítése.

Kockázatjellemzés

Valamely ágensnek/vegyi anyag hatásviselő receptorra gyakorolt ismert és a potenciális káros hatásai valószínűségének minőségi és, ahol lehetséges, mennyiségi meghatározása, a kísérő bizonytalanságok azonosításával együtt, meghatározott expozíciós körülmények között. A kockázatjellemzés a kockázatbecslés folyamatának negyedik lépése.

Kockázatkezelés

Döntéshozatali eljárás, mely figyelembe veszi a politikai, társadalmi, gazdasági és technikai megfontolásokat és támaszkodik a veszélyre vonatkozó kockázatbecslési információra, továbbá magába foglalja a szabályozási és a szabályozáson kívüli lehetőségek kidolgozását, elemzését és összehasonlítását, valamint a szabályozás részéről a veszélyre adott megfelelő válasz kiválasztását és végrehajtását.

Kockázatközlés

A kockázattal kapcsolatos információ (egészségügyi vagy környezeti) interaktív cseréje a kockázatbecslők, a vezetők, a média, az érdekcsoportok és a lakosság között.

Kohort felmérés

Valamely feltételezett ok (pl. rizikófaktor) hatásának kitett egyének, valamint a kontrollok utánkövetése és a kimenetel (pl. betegség kialakulása) összehasonlítása a két csoport között. Feltétel, hogy a két csoport lehetőleg minél jobban hasonlítson egymásra, illetve kezdetben senki se legyen beteg.

Koncentráció

Egységnyi közegben vagy rendszerben feloldott vagy jelen levő anyag vagy ágens mennyisége.

Kongener

A kongener nem egyenlő az izomerrel, mert utóbbiaknál az összegképlet megegyezik, a szerkezeti különbözik.
A kongenerek olyan vegyületek, melyek felépítésüket és alkotóelemeiket tekintve egy csoportba tartoznak így pl. a dioxin kongenerek közös jellemzője, hogy ezek a vegyületek két oldalukon egy-egy benzolgyűrűt tartalmazó, a két gyűrűt oxigén atomokkal összekötött, egysíkú molekulák, ha azonos számú klórszubsztituenst tartalmaznak, akkor lehetnek egymás izomerjei is, mint pl.az 1,2,3,4,7,8 Cl6DD és az 1,2,3,6,7,8 Cl6DD. Ha különböző a klóratomok száma és helyzete, akkor kongenerek, melyek egymásba át tudnak alakulni, ill. keletkezés során egymással egy időben több kongener (vagy izomer) is kialakulhat.

Kontakt dermatitisz

A kontakt dermatitisz gyulladásos bőrbetegség, amely egyes kémiai anyagoknak - amelyeket allergéneknek nevezünk - a bőrrel való érintkezése útján jelentkezik.

Krakkolás

A krakkolás során az alkánok hosszú szénláncú molekulái magas hőmérsékleten, katalizátor hatására kisebbekre törnek szét, kis szénatomszámú alkénekből álló krakkgáz keletkezik, részben pedig ugyancsak az eredetinél kisebb szénatomszámú alkánok jönnek létre.

Kreatinin

Az izmokból származó fehérje-bomlástermék. Vérben mérhető szintje a veseműködés jelzője.

Krokoit

PbCrO4, más néven vörös ólomérc.

Kromit

FeCr2O4, más néven krómvaskő.

Krónikus expozíció

Az ágens és a célszervezet  közötti folyamatos vagy időnkénti hosszú idejű kapcsolat. (Használatos még a „hosszú idejű expozíció” kifejezés is.)

Káros hatás

A szervezet, rendszer vagy populáció morfológiájában, fiziológiájában, növekedésében, fejlődésében, reprodukciójában vagy élettartamában bekövetkező változás, mely a funkcionális kapacitás gyengülését, a további stressz kompenzálási képességének csökkenését vagy más hatásokkal szembeni érzékenység növekedését eredményezi.

Küszöbérték

Valamely ágens azon dózis- vagy expozíciós koncentrációja, amely alatt hatás nem figyelhető meg vagy várhatóan nem fordul elő.

Go to top