Kislexikon beginning with P

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

P

PAH

Polycyclic aromatic hydrocarbon

A policiklusos aromás szénhidrogének olyak kémiai vegyületek, amelyek összekapcsolódó aromás gyűrűkből állnak, és nem tartalmaznak heteroatomot vagy szubsztituenseket. A PAH-ok előfordulnak az olaj, kőszén és a kátrány üledékekben, valamint melléktermékként keletkeznek az üzemanyagok (mind a fosszilis, mind a biomassza eredetűek) égetése során is. Környezetszennyező anyagként azért jelentősek, mivel ezen vegyületek egy része bizonyított karcinogén, mutagén és teratogén hatással rendelkezik.

PBT

Persistent, bioaccumulative, toxic chemical
Azon anyagok, melyek nem vagy nehezen bomlanak le a környezetben (perzisztensek), biológiailag fölhalmozódnak az élő szervezetben (bioakkumulatívak) és mérgezőek (toxikusak).

Perzisztencia/perzisztens anyagok

Tartós fennmaradás. Azon anyagokat hívjuk perzisztensnek, melyek nem vagy nehezen bomlanak le a környezetben.

Peszticidek

Növényvédő szerek. Olyan anyagok vagy keverékek, melyek alkalmazásának a célja a növények, termények védelme, és a kártevő élőlények távol tartása, terméketlenné tétele és elpusztítása. A felhasználásuk szerint különbséget teszünk a herbicidek (gyomirtók), fungicidek (gombaölők), inszekticidek (rovarirtók), rodenticidek (rágcsáló irtók), avicidek (madárirtók), akaricidok (atkaölők), vespacidek (darázsirtók), molluszkicidok (csigairtók), baktericidek (baktériumölők), viricidek (vírusölők) és a nematicidek (fonalféregölők) között.

PIC - lista

Prior Informed Consent
A PIC-eljárás a veszélyes kémiai anyagok kereskedelmének ellenőrzésére, az anyagok nyilvántartására létrehozott előzetes tájékoztatási kötelezettség, melyet  az 1998-as  Rotterdami Egyezményben fogadtak el. Az egyezményt kiegészíti azon anyagok listája, melyet a Felek veszélyesnek tartanak. A listán jelenleg 40 anyag található.

Piretrinek, piretroidok

A rovarirtó hatású piretrineket először a dalmátvirág (Chrysanthemum cinerariaefolium)szárított és porrá tört virágzatábólkészítették. Az aktív összetevőik savak észterei és alkoholok, amelyek 6 lehetséges szerkezetet alkothatnak (természetes piretrinek). A természetes piretrinek fény hatására könnyen bomlanak, így felhasználásuk korlátozott; szintetikus formáik azonban ellenállóbbak. Az első szintetikus pirethroid neve allethrin volt, melyet 1949-ben állítottak elő. Ezt követte 1960-ben a dimethrin, tetramethrin és resmethrin. A 3-fenoxibenzil észtereket szintén hatékony növényvédő szernek találták pl. phenothrin, permethrin. A ciklopropán-karboxil észter alapú szerkezettel rendelkezők alkották az I. típusú pirethroidokat. A rovarölő hatás növelésére a molekulaszerkezethez egy ciano-csoportot adtak hozzá, amellyel létrehozták az alfa-ciano, azaz a II. típusú pirethroidokat. A III. és IV. generációs piretroidok már nem fényérzékenyek. A csoport képviselői többek között a cypermethrin, permethrin és a deltamethrin. (http://www.inchem.org/documents/ukpids/ukpids/ukpid62.htm)

Pirofóros anyag

Minden olyan anyag, amely a levegővel érintkezve képes magától meggyulladni.

PM10

Kémiai értelemben aeroszoloknak nevezzük a körülbelül 10 és 0,001  mikrométer közötti, levegőben - mint közegben - diszpergált (szétszórt) állapotban előforduló, folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecskéket. Ezen részecskék élettartama néhány perctől akár több hónapos időtartamig terjedhet, a részecskék méretétől, kémiai összetételétől és tömegétől függően. PM10-nek a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskéket nevezzük.

Polimer

Olyan ismétlődő egységekből, ún. monomerekből felépülő, nagyméretű molekulák, melyekben az egyes elemeket kémiai kötések kapcsolják össze.

POP - lista

Persistent Organic Pollutants
Lassan lebomló szerves szennyező anyagok listája. Azon anyagok számítanak POP-nak, melyek mérgezőek, perzisztensek és könnyen felhalmozódnak az egyes élőlények szöveteiben (bioakkumuláció). A POP anyagok nemzetközi szabályozásával a Stockholmi Egyezmény foglalkozik. A 2004-ben életbe lépő POP listára került 12 vegyület, vegyületcsoport, melyek között klórozott növényvédő szerek, ipari segédanyagok és ipari tevékenységek során keletkező mérgező szennyezők szerepelnek. Az eredeti POP listára került növényvédő szerek: aldrin, dieldrin, endrin, heptaklór, klórdán, mirex, toxafén, DDT, ipari segédanyagok/szennyezők: poliklórozott bifenilek (PCB-k), hexaklórbenzol (HCB), poliklórozott dibenzo-dioxin (PCDD) és poliklórozott dibenzo-furán (PCDF). A kezdeti 12-es listát a 2009-es genfi COP (Conference of Parties – Részes Felek Konferenciája) fordulón bővítették. A következő növényvédő szerek kerületek a listára: klórdekon, lindán és az izomerjei (alfa és béta HCH), valamint pentaklórbenzén, amit égésgátlónak és ipari segédanyagként is használták. A listára került három brómozott égésgátló a hexabromo-bifenil (HBB), a C-OktaBDE és a C-PentaBDE. 2010-ben a lista további bővítésére tettek javaslatot, így a korábban hazánkban is elterjedt endszulfán korlátozására is sor kerülhet.

Porfiria

A hemoglobin felépítésének egyfajta zavara. A betegségre való hajlam örökletes, de megjelenését a stressz, az alkohol és bizonyos gyógyszerek idézhetik elő az arra hajlamos embereknél. Ritka betegség, ezért felismerése sokszor nehéz.

Porfíria

A hemoglobin felépítésének zavara.

Posztemergens kezelés

A kultúrnövény és gyomok kelése utáni kezelés (gyomirtás), amikor a gyomnövény egyszikűek esetében 1-5, kétszikűek esetében 2-6 leveles állapotban van.

Prekurzor

Olyan vegyület, amelyből (bio)kémiai folyamatok során jelentős szerepű végtermék alakul.

Go to top