Kislexikon beginning with R

Kattints a fenti betűk valamelyikére, hogy az azzal kezdődő kifejezéseket elérd.

R

R-mondatok

A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat R-mondatoknak nevezik – az angol risk rövidítéséből. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet ültetett át.

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet. Az Európai Unió egységes vegyi anyag szabályozása, mely minden anyagot szabályoz, melyről más jogszabályok nem rendelkeznek. (A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet gondoskodik.)

Referenciadózis

Annak a napi expozíciós dózisnak a becsült értéke, amely még a teljes élettartamon át tartó expozíció esetén sem okoz káros hatás. A lakosság, beleértve az érzékeny egyéneket is, napi expozíciójának (bizonytalanságot is tartalmazó) mértéke, amelyet az egyén egészségkárosodás érzékelhető kockázata nélkül képes elviselni az egész élet során.

Reprodukció

Szaporodás.

Reproduktivitás

Szaporodási képesség.

Reprotoxikus anyagok

Szaporodási képességeket károsító anyagok. A CLP szerint: reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak.

RID

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
A 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (hazánkban 2009. évi LIX. Törvény).

Rákkelő/karcinogén

Rákkeltő hatású, rákot előidéző. CLP szerint: karcinogén anyagok és készítmények: olyan anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy a rák előfordulásának gyakoriságát megnövelik.

Go to top